Saturday, May 9, 2009

Aplikasi Teknologi Dalam Pendidikan

1. Pengenalan.

Sistem pendidikan di Malaysia pada abad ini telah mengalami satu perubahan yang amat ketara khususnya dari aspek penggunaan teknologi moden yang serba canggih.Alam dan senario pendidikan juga telah mengalami proses yang begitu pantas yang telah diperkenalkan kepada setiap pelosok tenaga pengajar yang berada di Malaysia.Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan teknologi baru telah diperkenalkan kepada guru-guru. Kini sistem pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan teknologi moden makin mendapat sambutan di kalangan pelajar kerana minat terhadap teknologi yang mendalam.

Oleh yang demikian, teknologi multimedia boleh menjanjikan potensi besar dalam merubah gaya pembelajaran seseorang pelajar.Ini dapat dilihat melalui proses pembelajaran yang melibatkan bagaimana seseorang pelajar memperolehi sesuatu maklumat atau fakta,cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya.Para pendidik telah mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran multimedia.Ini adalah bertujuan untuk membentuk pengetahuan pelajar dan memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka ilmu multimedia serta menguasainya dengan lebih mendalam.

Justeru itu,para pendidik melalui sistem pendidikan di Negara ini, memainkan peranan yang penting dalam membentuk pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan multimedia. Sumber maklumat serta rujukan bukan lagi berkiblatkan buku teks semata-mata akan tetapi lebih luas daripada itu yang lebih bersifat global. Kehadiran teknologi multimedia menerusi internet menambahkan lagi kemampuan proses capaian maklumat di mana setiap maklumat pelbagai bentuk dan pendekatan boleh dicapai dengan lebih mudah dan pantas.Bersesuaian dengan pepatah ‘ilmu tanpa sempadan’.

Definisi Sains Dan Teknologi

Sains adalah salah satu perkataan dan sebutan yang berasal daripada bahasa Latin,scinetia yang membawa maksud mendapatkan ilmu dan maklumat dan juga seperti proses untuk memperolehi maklumat yang lain. Sains bermula dengan pengalaman dan diikuti dengan memperolehi hasil dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya. Cara sains mengkaji sesuatu perkara dalam sesuatu pemerhatian perlulah melihatnya dengan teliti,mengukurnya,membuat uji kaji dan cuba menerangkan mengapa sesuatu perkara itu terjadi. Kebiasaannya sesuatu fakta Sains boleh diukur secara nyata dan jelas melalui beberapa formula yang dikenalp pasti lebih awal. Sebab itulah kesan daripada ilmu Sains ini ialah penciptaan alat-alat moden yang dikenali sebagai “Teknologi”.

Mereka yang melakukan proses-proses Sains ini digelar ahli sains. Mereka ,perlulah lebih berhati-hati dalam menerangkan perihal atau sesuatu yang dikaji. Setiap ahli sains sentiasa berlumba-lumba untuk mencari penjelasan yang lebih menarik melalui pengulangan eksperimen yang dijalankan bertujuan mendapatakan hasil yang lebih ringkas, mudah dan murah. Ini adalah bertujuan untuk mempastikan bahawa maklumat yang diperolehi adalah benar dan tepat.Inilah yang dipanggil kaedah saintifik. Dunia ini, telah menerima kaedah ini sebagai cara yang paling boleh dipercayai untuk mendapatkan maklumat mengenai alam duniawi,badan manusia atau binatang mahu pun angkasa lepas. Sains merupakan satu proses yang berterusan.Oleh yang demikian perlu difahami bahawa apa yang benar hari ini mungkin kurang tepat dalam masa satu ratus tahun lagi.

Manakala Perkataan “Teknologi” Menurut Wikipedia Bahasa Melayu,merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan.Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan,mesin,bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah teknologi sentiasa sinonim dengan daya cipta atau rekaan yang berteraskan beberapa disiplin sains yang melibatkan proses terkini. Walau bagaimanapun,rekaan lama bukanlah pula teknologi yang ketinggalan seperti proses pembuatan tayar yang masih menunjukkan daya cipta yang menggunakan teknologi.

Maksud yang kedua ialah teknologi dirujuk sebagai satu proses pembangunan atau penggunaan alatan dalam bidang ekonomi, di mana teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang dikehendaki. Teknologi bukan sahaja berkembang tetapi juga boleh mengalami perubahan secara drastik atau perlahan, ia bergantung kepada tahap pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang. Oleh yang demikian,teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal seseorang individu itu berubah.

Manakala takrifan teknologi yang digunapakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Pengaplikasian ilmu sains ini perlu seimbang dari semua aspek kehidupan manusia, tidak sahaja berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga meliputi pengaplikasian dari aspek pembangunan maklumat, pembangunan social dan akhlak serta pengaplikasian dalam pembangunan pentabdiran dan pengurusan. Justeru itu Kementerian Pelajaran sentiasa berusaha mencungkil bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang sains dan teknologi ini melalui beberapa program seperti pertandingan rekacipta dan inovasi, selain daripada pemyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi yang dijalankan oleh institusi pengajaian awam dan juga pihak swasta.

Teknologi Terkini Yang Akan Diaplikasikan Dalam Bidang Pendidikan.

Dalam arena bidang pendidikan, teknologi memainkan peranan penting khususnya dari aspek pengaplikasian melalui sistem penyampaian pengajaran. Sistem penyampaian adalah salah satu kaedah pemerolehan maklumat daripada sumber (Guru ) ke penerima maklumat iaitu pelajar yang bertujuan untuk pengajaran dan pembelajaran. Teknologi bukan sahaja memudahkan pengaliran maklumat tersebut bahkan juga membantu dalam proses pemahaman dan berupaya menarik minat pelajar. Isi pengajaran yang ingin di sampaikan oleh seseorang guru akan mudah difahami oleh pelajar dengan lebih berkesan melalui penggunaan alat-alat teknologi semasa disamping menjimatkan kos dan masa.

Terdapat pelbagai bahan yang boleh dikategorikan sebagai bahan sumber teknologi pendidikan dan didapati pengkategorian ini selari dengan media teknologi terkini. Pengklasifikasian teknologi ini terbahagi kepada dua bahagian utama. Teknologi yang berasaskan jenis-jenis bahan yang bercetak dan teknologi yang berasaskan jenis-jenis bahan bukan bercetak.

Bagi teknologi bahan yang bercetak adalah seperti terbitan berkala, buku bukan fiksyen, buku fiksyen dan gambarfoto.Manakala bagi teknologi jenis bukan bercetak pula adalah seperti perkakasan yang merangkumi bahan pendengaran (audio),bahan tayang seperti ‘overhead projecter’ dan bahan bukan tayang seperti papan magnet,imej printer dan banyak lagi.Selain daripada itu juga,perisian dan bahan tiga dimensi juga diklasifikasikan sebagai bahan teknologi jenis yang bukan bercetak.

Alatan audio-visual adalah kenderaan yang menyalur mesej pendengaran dan visual melalui kaedah mekanikal atau elektronik.Teknologi ini adalah merupakan salah satu teknologi yang berfungsi sebagai alatan audio-visual yang membentang mesej yang distruktur secara lelurus. Melalui teknologi ini, pelajar boleh mengawal akan kelajuan atau urutan penyampaian untuk menambahkan kepada kefahaman mesej yang ingin disampaikan kepada pelajar yang lain.

Penggunaan media seperti video dan animasi adalah juga turut merupakan teknologi terkini yang boleh diaplikasikan dalam mempersembahkan proses ujikaji atau eksperimen untuk membolehkan pelajar memahami dan seterusnya menguasai konsep yang diperlukan dengan lebih mudah. Justeru itu, setiap aktivti atau eksperiman yang ingin diujikaji yang melibatkan tindak balas bahan kimia berbahaya boleh dilaksanakan dengan selamat tanpa memudaratkan kesihatan.Kos penyelenggaraan atau pelaksanaan ujikaji yang mahal juga dapat ditangani menerusi penggunaan aplikasi multimedia yang berteknologi tinggi.

Teknologi berasaskan komputer adalah merupakan peralatan teknologi terkini yang mendapat tempat dalam penyaluran maklumat terutama dalam pengajaran dan pembelajaran. Komputer bukan sahaja bertindak sebagai pemudahcara dengan menyimpan maklumat elektronik secara digital dan meyampaikannya melalui mikropemprosesan pada peranti paparan tetapi juga mampu dijadikan sebagai tempat penyimpanan makulmat dalam jangka panjang selain selamat dan mudah digunakan. Walaupun capaian rawak secara tidak berturut akan tetapi melalui teknologi ini,kebanyakan interaksi berasaskan komputer dikatakan lebih efisien dan berpusatkan pelajar. Menyedari kegunaan teknologi komputer dalam dunia pendidikan, Kementerian Pelajaran telah menambahbaik kemudahan asas di sekolah-sekolah luar Bandar supaya teknologi komputer ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran. Makmal-makmal komputer telah dibina dan peruntukan ICT telah ditambah. Ini adalah ekoran daripada hasrat kerajaan yang ingin melihat generasi pelajar adalah celik komputer.

Teknologi bersepadu merupakan penggabungan ciri-ciri teknologi dengan menggunakan pelbagai format di bawah kawalan mikropemproses. Prasarana telekomunikasi dan sistem maklumat berasaskan multimedia adalah merupakan komponen yang melalui proses pembelajaran dengan efisien secara interaktif. Pembelajaran melalui penggunaan laman web dan internet merupakan alternatif atau cara baru pengajaran yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan pengajaran yang lebih bermakna.Ciri-ciri pengajaran berasakan web adalah lebih berkesan berbanding pengajaran konvensional.Ini terbukti apabila pengajaran berasaskan web melalui kaedah penyediaan ciri-ciri hiperteks dan hipermedia mampu disampaikan kepada pelajar tanpa linear.

Pengaplikasian Teori-Teori Dalam Pengajaran Yang Berasaskan Teknologi Terkini.

Melalui teori Behavioris,model reka bentuk pengajaran Siknner adalah berasaskan tiga prinsip iaitu maklumat dalam langkah-langkah kecil yang menambah,penglibatan aktif pelajar dan pengukuhan respon yang tepat. Secara langsung teori Behavioris melalui kaedah Skinner boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan komputer lelurus atau bercabang. Ini kerana dengan penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar akan terlibat secara langsung dalam penerokaan maklumat dan pengendalian peralatan komputer. Penglibatan ini adalah bersesuaian dengan prinsip teori ini yang berkhendakkan sesorang pelajar mendapat maklumat sendiri atau secara kendiri.

Manakala teori-teori kognitif tentang pembelajaran menjadikan pengaruh kognitif dalam pembelajaran menjadi kuat terhadap reka bentuk pengajaran sistematik dengan berpandukan kepada ciri-ciri pelajar sebagai asas reka bentuk dan perkembangan serta penentuan strategi instrauksi yang selari dengan penilaian formatif sebagai ciri utama reka bentuk instruksi yang baik. Dalam penggunaan alat-alat teknologi misalnya, berfiungsi sebagai medium untuk menyalurkan maklumat kepada pelajar. Maklumat yang diperolehi ternyata menyumbang kepada pekembangan kognitif pelajar. Bukan itu sahaja aktiviti pembelajaran yang dirancang secara sistematik dan teratur akan memudahkan pelajar dan guru membuat penilaian tentang keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Pelajar akan dirangsang untuk meneroka maklumat yang dikehendaki secara mendalam dalam dunia teknologi. Bahkan maklumat dikatakan berasa di hujung jari pelajar. Kemudahan yang diperolehi ini sedikit sebanyak mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kognitif pelajar.

Perbezaan pandangan kognitif daripada Behavioris adalah pelajar memproses secara mental dengan aktif apa yang diterima dan merespon dalam pelbagai cara mengikut perbezaan individu.Teori kognitif juga memberi penegasan terhadap struktur pengetahuan dan strategi metakognitif bagi tujuan penyelesaian masalah dan perubahan dalam reka bentuk persekitaran untuk memudahkan gelintiran dan dialog telah membawa amalan reka bentuk kepada bidang pandangan konstruktivis.Prinsip pembelajaran kontraktivisma adalah merupakan kaedah pembelajaran yang melibatkan proses pembelajaran daripada pengalaman.Justeri itu,pembelajaran pelajar yang berfokuskan kepada bidang-bidang yang melibatkan pengggunaan teknologi terkini khususnya internet dan laman web adalah merupakan pembelajaran pelajar melalui pengalaman sendiri. Merasai sendiri pengalaman dalam pembelajaran akan lebih memberikan kesan kepada kehidupan pelajar. Isi pelajaran bukan sahaja dapat difahami dengan mudah tetapi juga maklumat tersebut boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Dengan ini matlamat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif serta sensitif dengan keperluan kehidupannya akan dapat dicapai dengan mudah dan berkesan. Perkembangan Jasmani, rohani dan mental akan berjalan dengan seiring kea rah melahirkan pelajar yang seimbang dan manusia yang berguna kepada diri dan masyarakatnya.

Oleh yang demikian,teori behavioris,teori kognitif dan teori konstruktivisma adalah beberapa teori yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran yang berpandukan teknologi-teknologi terkini yang serba canggih.Justeru itu,untuk mempastikan pembelajaran wujud para pendidik seharusnya sedar tugas pembelajaran yang terlibat.Ini membolehkan setiap guru memfokuskan ketiga-tiga teori ini dalam pengaplikasian pengajaran dan pembelajaran.Contohnya,melalui teori Behavioris lebih cenderung untuk penguasaan pengetahuan am “mengetahui apa?”.Manakala teori kognitif pula diaplikasikan bagi kaedah penyelesaian masalah di mana fakta dan peraturan tertakrif diguna dalam konteks atau tempoh masa yang berbeza “mengetahui bagaimana?”

Aplikasi multimedia dan komunikasi sinkroni atau taksinkroni oleh web dan lebuh raya elektronik boleh membekalkan adunan yang baik bagi pendekatan mungkin berjaya sebaik sahaja warga pendidik memahami dan mengguna pakai prinsip-prinsip di belakang prespektif teori pembelajaran. Walau bagaimanapun pengetahuan dan kemahiran yang tinggi diperlukan ketika mengendalikan peralatan multimedia ini. Sewajarnya setiap pendidik memepersiapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran agar tidak menghadapi masalah dan kerumitan ketika menggunakan peralatan canggih ini. Kesungguhan kerajaan melatih dan mengeluarkan warga pendidik yang celik ICT perlu diambil kesempatan oleh para guru untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan kemahiran sebagai menyahut hasrat kerajaan ini.

Kesimpulan.

Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai jenis teknologi yang dipalikasikan dalam dunia pendidikan masa kini. Antara yang menjadi tumpuan ialah pengaplikasian teknologi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Usaha ini perlu mendapat kerjasama dari semua pihak termasuklah warga pendidik dan masyarakat keseluruhannya. Hanya pelajar yang celik ICT sahaja yang akan mampu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Justeru

No comments: